AIA LEADERSHIP CENTRE

สำหรับศูนย์เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์  มีนายตัน คาร์ โฮ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความสามารถเชิงธุรกิจผนวกกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่ออุตสาหกรรมบริการทางการเงิน นอกจากนี้ ทางศูนย์เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ ได้ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ INSEAD ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำ และ LIMRA ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้และการวิจัยระดับโลก

นายมาร์ค ทักเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “ศูนย์เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ แสดงถึงเจตนารมณ์ของเอไอเอที่ยึดมั่นและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถภายในองค์กรของเอไอเอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการออมและความคุ้มครองชีวิต ตลอดจนการตอบแทนแก่ชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ ศูนย์เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารระดับสูงของเรา”

หลักสูตรของศูนย์เอไอเอ ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำใน 3 ด้าน ได้แก่

  1. หลักสูตร Executive Leadership เพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงความสามารถในการบริหารงานโดยทั่วไป
  2. หลักสูตร Distribution Leadership เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำสำหรับผู้นำระดับสูงด้านช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนประกันชีวิตและธนาคารของเอไอเอ เพื่อสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง
  3. หลักสูตร Technical Leadership เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างผลงานของธุรกิจหลักของเอไอเอ ผ่านการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานและการสนับสนุนให้เอไอเอเป็นองค์กรที่ดีที่สุด

Follow us: