CENTRAL PLAZA WEST GATE

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (อังกฤษCentralPlaza WestGate) เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 98 ไร่ 1 งาน 96.1 ตารางวา[2] บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ (จุดตัดถนนกาญจนาภิเษกและถนนรัตนาธิเบศร์) ในท้องที่หมู่ที่ 6 บ้านบางพุทรา ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี บริหารงานโดยบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รองรับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก รวมถึงจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก 17 จังหวัด เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558[3]

Follow us: