CIMB THAI

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มซีไอเอ็มบี เชื่อว่าอาเซียนจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเปิดรับความหลาก หลายจากทั่วทั้งภูมิภาค และด้วยกรอบแนวคิดแบบ ASEAN กลุ่มซีไอเอ็มบีพร้อมที่จะเปิดรับความแตกต่างด้านความคิด ความเห็น วัฒนธรรม และภาษาเสมอมา และเชื่อมโยงทุกมิติแห่งองค์ความรู้ บุคลากร และความเข้าใจอันลึกซึ้งเข้าด้วยกัน ผ่านเครือข่ายของเราทั่วทั้งภูมิภาคนี้
ซีไอเอ็มบีคือ ASEAN และที่นี่คือบ้านของเรา เราคือผู้ที่รู้จัก ASEAN ดีที่สุด ทำให้เราสามารถดึงทุกศักยภาพ และความแข็งแกร่งทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อนำเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลให้แก่ทุกคน ด้วยความเชื่อมั่นนี้ กลุ่มซีไอเอ็มบี พร้อมที่จะเชื่อมพลังและหล่อหลอมความหลากหลายในทุกมิติ เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคน…ได้ก้าวไปอีกขั้น

Follow us: