C.P. LEADERSHIP INSTITUTE

"อนาคตของ ซีพี ที่สำคัญที่สุดคือ "คน" ซีพีจะยืนหยัดมั่นคงเหมือนดาวฤกษ์ได้จะต้องมี "ผู้นำรุ่นใหม่" ที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะนำพาให้คนในเครือฯ พร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน"

ด้วยวิสัยทัศน์นี้ ท่านประธานธนินท์ เจียวรนนท์ จึงมีให้ความสำคัญกับการสร้าง "คน" ของ ซีพี ให้เป็นคนเก่งและคนดี มีความสามารถและพร้อมที่นำองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ดังนี้แล้ว ท่านจึงศึกษาข้อมูลเรื่องการสร้างคนที่ดีที่สุดขององค์กรชั้นนำระดับโลก และได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงไปเยี่ยมชมองค์กรชั้นนำเหล่านั้น ได้แก่ บริษัท จีอี บริษัทซัมซุง และ บริษัทโบอิง เพื่อศึกษา และเรียนรู้วิธีการสร้างผู้นำและนำกลับมาทดลองใช้กับเครือฯ ด้วยการจัดเวที "ผู้นำสอนผู้นำ" ขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้นำจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง

ต่อมา ท่านประธานได้ต่อยอดแนวคิดในการสร้างศูนย์พัฒนาผู้นำ พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรที่เป็นของเครือฯ เอง เพื่อพัฒนาและสร้างผู้นำให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืนของทั้งบริษัทและประเทศชาติ ท่านจึงเน้นการพัฒนาผู้นำให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่มิติแห่งอนาคต และได้ดำริหาต้นแบบในการพัฒนาผู้นำ โดยสรรหาผู้ที่เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงในการสร้างหลักสูตรพัฒนาผู้นำระดับโลก และประสบความสำเร็จในการก่อตั้งศูนย์พัฒนาผู้นำมาอย่างต่อเนื่อง และได้นำวิธีการ Action Learning Program ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานในโครงการจริง มาใช้ในการพัฒนาผู้นำของเครือฯ หลักสูตรแรกที่จัดขึ้นคือ "C.P. Leadership Development Action Learning Program" ซึ่งท่านประธานและคณะผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้คิดค้นโครงการที่ใช้ในหลักสูตร รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนโครงการเองด้วย

Follow us: