OIL BUSINESS ACADEMY (OBA)

สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน  หรือ  Oil Business Academy (OBA)   ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557   โดย  “คณะผู้บริหารระดับสูง หน่วยธุรกิจน้ำมัน” ที่ได้เล็งเห็นถึงสภาวะการแข่งขันทางการตลาดและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศของธุรกิจน้ำมันที่นับวันจะทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มที่จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง    ซึ่งปัจจัยผลักดันสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจน้ำมันสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  ได้แก่ “ความสามารถของธุรกิจ”  ที่ต้องอาศัยหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการรักษามาตรฐานให้คงไว้ รวมทั้งพัฒนาต่อยอดความสามารถของธุรกิจเหล่านี้ให้เพิ่มคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  ดังนั้นแนวคิดในการจัดตั้ง “Oil Business Academy” ในฐานะศูนย์ฝึกอบรมของธุรกิจน้ำมันจึงได้เกิดขึ้น

ศูนย์ฝึกอบรมนี้ให้บริการด้านวิชาการในหลักสูตรที่เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญของธุรกิจน้ำมันในทุกๆ ด้านที่เป็นพื้นฐานของธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของธุรกิจน้ำมัน  ตั้งแต่การตลาดค้าปลีก  การตลาดพาณิชย์  โดยมุ่งเน้นทั้งในส่วนของน้ำมันใสและธุรกิจเสริมภายในสถานีบริการ ตลอดจนความรู้ทางด้านเทคนิคและเชิงปฏิบัติการอื่นๆ

Follow us: